Mesafeli Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme metnimizi 12 punto vekoyu fontta printederek okuyunuz. Ayrıca; internet sitemize üye olan ve alışveriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş olan aşağıdaki satışsözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan okumuş ve kabuletmiş sayılır!

Bilim okulu ünvan Mesafeli Satış Sözleşmesi
İş bu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi Gazetede yayınlananMesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğiinternet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğunaistinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

MADDE 1 - KONU
İş bu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgiliolarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-MesafeliSözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğincetarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ Ünvan : bilim okulu
Adres : Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi Uludağ Üniversitesi Kampüsü
Nilüfer /BURSA
Telefon: 0555 274 17 00
email : bilimokulubursa@gmail.com

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ
Müşteri olarak www.bilimokulu.com alışverişsitesine üye olan kişi.
Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satışbedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır.

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

4.1- ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temelnitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileriokuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğinibeyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamakkoşulu ile her bir ürün için ALICI' nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlıolarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ ya daha önce bildirilmek kaydıylaen fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI' dan başka bir kişi/kuruluşa teslimedilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden www.bilimokulu.com sorumlututulamaz.

4.4 - www.bilimokulu.com, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz,siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanımkılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalınüshasının www.bilimokulu.com' e ulaştırılmışolması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olmasışarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptaledilir ise, www.bilimokulu.com ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabuledilir.

4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nınkusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukukaaykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürünbedelini www.bilimokulu.com'ye ödememesi halinde, ALICI' nın kendisineteslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde www.bilimokulu.com'ye gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI' ya aittir.

4.7- Bilim Okulu mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen havamuhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşmekonusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekleyükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusuürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresininengelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birinikullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 15 iş günü içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerinarızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılmasıiçin Bilim Okulu' na gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri www.bilimokulu.com tarafındankarşılanacaktır.

4.9- İşbu sözleşme, ALICI tarafından imzalanıp Bilim Okulu'na faks veyaposta yoluyla ulaştırılmasından sonra geçerlilik kazanır.

MADDE 5 - CAYMA HAKKI
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adrestekikişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Caymahakkının kullanılması için bu süre içinde www.bilimokulu.com'ye faks,e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleriçerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ürünün Bilim Okulu'na gönderildiğineilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bubelgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI' ya iadeedilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iadeedilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli ALICItarafından karşılanır.

Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü kuaför malzemesi ve sarfmalzemeleri(boya, ağda ürünleri, oksidan) ve cayma hakkının kullanılması,ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartınabağlıdır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerindedeğişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallardatüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halindetüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığıgerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartıçıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içindeödeme tutarını tüketiciye iade eder.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilendeğere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Bilim Okulu yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarınıkabul etmiş sayılacaktır.